دال مرکب

سیستم هاى مرکب دال فولادى – بتنى، یکى از اقتصادى ترین روش هاى ساخت سقف براى ساختمان ها، شناخته شده اند. این سیستم از مقاطع مختلط دال بتن مسلح بر روى ورق هاى ذوزنقه ا‌ى که به تیرها و شاه تیرهاى فولادى متصل مى شوند، تشکیل شده است. عملکرد مختلط دال بتن مسلح فوقانى و ورق فولادى ذوزنقه ا‌ى تحتانى، نقش به سزائى در تأمین صلبیت سقف و رفتار مطلوب برشى آن خواهد داشت. چنان چه در این نوع سقف از تیرچه با جان مشبک استفاده شود مى توان تأسیسات مکانیکى و برقى را به آسانى در زیر سقف تعبیه نمود.‌ لذا امکان دسترسى به تأسیسات در مواقع بروز مشکل و خرابى احتمالى، ممکن خواهد شد.
این سقف ها در مقایسه با سقف هاى مرسوم در اسکلت هاى فولادى معمولى ساختمان ها، از وزن کمترى برخوردار بوده و به ویژه با ساختمان هاى ساخته شده از LSF نیز همخوانى دارد.

لذا، فولاد سرد نورد شده عمده ترین کاربرد این سقف ها در سازه هاى فولادى اعم از نورد سرد یا گرم مى باشد. این سیستم در مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن مورد ارزیابى قرار گرفته و کاربرد آن در حیطه الزامات ارائه شده، مجاز است.

ضوابط و الزامات

۱) ارتفاع ورق هاى فولادى ذوزنقه ا ى در این مقاطع به‌۷۵ mm محدود مى باشد.
۲) تامین ضوابط دیافراگم صلب با توجه به ضوابط موجود در فصل ۱۲ آیین نامه ASCE7-05 و ضوابط موجود در استاندارد ۲۸۰۰ ایران الزامى است.
۳) حداکثر تغییرمکان مجاز ناشى از بار مرده حین اجرا به L/180 یا ۲۰ میلی متر براى هر دهانه محدود مى گردد.
۴) حداکثر تغییرمکان مجاز ناشى از بار زنده بهره بردارى به L/360 براى هر دهانه محدود مى گردد.
۵) رعایت الزامات مربوط به بازشو در سقفها، بر اساس مبحث نهم مقررات ملى ساختمان الزامى ا ست.
۶) رعایت ضوابط طراحى برش گیرها بر اساس بند ۷-۲-۱-۱۰ مبحث دهم مقررات ملى ساختمان یا براساس ضوابط موجود در بخش ۱۳ آیین نامه ASCE7- 05 الزامى‌ است.
۷) قطر گلمیخ هاى برشگیر باید ۲۰ mm یا کمتر بوده و‌ حداقل ارتفاع آن ها بعد از نصب که از بالاى ورق ذوزنقه ا‌ى اندازه گیرى مى شود ‌ ۴۰ mmباشد.
۸) ضخامت دال بتن آرمه در بالاى کنگره ورق ذوزنقه اى نباید کمتر از ۵۰ mm کمتر باشد.
۹) رعایت مشخصات فولادهاى بکار برده شده براساس‌استاندارد ASTMباحداقل Fy برابرMPa230 الزامى است.
۱۰) رعایت مشخصات بتن سازه ا‌ى جهت سقف کامپوزیت مطابق ضوابط موجود در AISC‌حداقل f’c برابر ۲۱MPa ‌و حداکثر آن برابر ۷۰MPa جهت بتن مورد استفاده در دال بتن آرمه و همچنین رعایت ضوابط مربوط به آرماتورگذارى دال بتن آرمه بر اساس ضوابط موجود در آیین نامه ACI 318- 05 الزامى است.
۱۱) مقاومت تسلیم آرماتورهاى مورد استفاده در دال بتن آرمه مطابق ضوابط AISC نباید از رویه ۵۲۵ MPa تجاوز نماید.
۱۲) رعایت ضوابط و مقررات مربوط به جوشکارى اعضاى سردنوردشده مطابق استاندارد AISI وآیین نامه هاىAISC وAWS الزامى ست.
۱۳) رعایت ضوابط راهنماى طراحى Floor vibrations due to human activity منتشر شده توسط انجمن AISC جهت کنترل ارتعاش کف ها الزامى است.
۱۴) رعایت مبحث سوم مقررات ملى ساختمان درخصوص حفاظت ساختمان ها در مقابل حریق و همچنین الزامات نشریه شماره ۴۴۴ مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن مربوط به مقاومت جداره ها در مقابل حریق با درنظر گرفتن تعداد طبقات، ابعاد ساختمان، کاربرى و وظیفه عملکردى عنصر ساختمانى ضرورى است.
۱۵) صدابندى هوابرد و کوبه ا‌ى سقف بین طبقات مى بایست مطابق مبحث هجدهم مقررات ملى ساختمان تامین گردد.
۱۶) رعایت الزامات مبحث ۱۹ مقررات ملى ساختمان، جهت صرفه جویى در مصرف انرژى الزامى است.
۱۷) درنظر گرفتن جزئیات دقیق مسیر و محل نصب‌کلیه اجزاى تأسیسات مکانیکى و برقى در مرحله طراحى و اجراى سقف، ضرورى است.

منبع:

https://engineerplus.ir

Recommended Posts