پروژه سهند

مجتمع مسکونی :

تعداد طبقات:

زیربنا:

نوع سازه:

منطقه: